Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

3078 僑威資料日期: 05/25
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
26.8 +0.05 +0.19% 26.75 26.9 27 25.95
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,2433,310 萬 685 1.8 張/筆 26.63 元 10.31 1.31
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
2,6387,132 萬 1,302 2 張/筆 27.03 元 -0.6 (-2.19%)

連漲連跌: 首日上漲  ( +0.05元 / +0.19%)        
財報評分: 最新60分 / 平均50分        上櫃指數: 146.61 (2.46 / +1.71%)

3078 僑威 股東持股分級   資料週別: 2018W50  (12/14 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 12,361 597 597 0.05 0.26% 0.26%
1,000-5,000 8,738 19,186 19,783 2.2 8.44% 8.7%
5,001-10,000 1,598 13,096 32,879 8.2 5.76% 14.46%
10,001-15,000 493 6,322 39,201 12.8 2.78% 17.24%
15,001-20,000 379 7,113 46,314 18.8 3.13% 20.37%
20,001-30,000 253 6,527 52,842 25.8 2.87% 23.24%
30,001-40,000 150 5,425 58,266 36.2 2.39% 25.62%
40,001-50,000 117 5,417 63,684 46.3 2.38% 28.01%
50,001-100,000 160 11,713 75,397 73.2 5.15% 33.16%
100,001-200,000 81 11,694 87,091 144 5.14% 38.3%
200,001-400,000 51 13,883 100,975 272 6.11% 44.41%
400,001-600,000 19 8,951 109,926 471 3.94% 48.34%
600,001-800,000 6 4,197 114,123 699 1.85% 50.19%
800,001-1,000,000 5 4,357 118,480 871 1.92% 52.1%
1,000,001以上 30 108,911 227,391 3,630 47.9% 100%
差異數調整 0 0 227,391 - 0% 100%
合計 24,441 227,391 9.3 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。