Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

3078 僑威資料日期: 05/29
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
27.35 +0.35 +1.3% 27 26.7 27.5 26.7
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,4463,924 萬 703 2.1 張/筆 27.13 元 10.38 1.34
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
6,4601.79 億 2,864 2.3 張/筆 27.74 元 -0.8 (-2.88%)

連漲連跌: 首日上漲  ( +0.35元 / +1.3%)        
財報評分: 最新60分 / 平均50分        上櫃指數: 147.38 (0.85 / +0.58%)

3078 僑威 股東持股分級   資料週別: 2017W06  (02/10 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 8,900 696 696 0.08 0.31% 0.31%
1,000-5,000 6,717 14,889 15,584 2.22 6.55% 6.85%
5,001-10,000 1,390 11,363 26,948 8.17 5% 11.85%
10,001-15,000 404 5,184 32,132 12.8 2.28% 14.13%
15,001-20,000 349 6,548 38,679 18.8 2.88% 17.01%
20,001-30,000 257 6,659 45,338 25.9 2.93% 19.94%
30,001-40,000 133 4,772 50,110 35.9 2.1% 22.04%
40,001-50,000 95 4,479 54,589 47.1 1.97% 24.01%
50,001-100,000 169 12,228 66,817 72.4 5.38% 29.38%
100,001-200,000 83 12,163 78,980 147 5.35% 34.73%
200,001-400,000 55 15,399 94,379 280 6.77% 41.51%
400,001-600,000 17 8,389 102,768 493 3.69% 45.19%
600,001-800,000 7 4,857 107,625 694 2.14% 47.33%
800,001-1,000,000 7 6,079 113,704 868 2.67% 50%
1,000,001以上 22 113,687 227,391 5,168 50% 100%
合計 18,605 227,391 12.2 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。