Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

3078 僑威資料日期: 05/26
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
26.85 +0.05 +0.19% 26.8 27.1 27.1 26.65
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,3303,566 萬 635 2.1 張/筆 26.82 元 10.33 1.32
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,2433,310 萬 685 1.8 張/筆 26.63 元 +0.05 (+0.19%)

連漲連跌: 連2漲  ( +0.1元 / +0.37%)        
財報評分: 最新60分 / 平均50分        上櫃指數: 146.81 (0.2 / +0.14%)

3078 僑威 股東持股分級   資料週別: 2017W03  (01/20 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 8,835 697 697 0.08 0.31% 0.31%
1,000-5,000 6,651 14,734 15,431 2.22 6.48% 6.79%
5,001-10,000 1,398 11,486 26,918 8.22 5.05% 11.84%
10,001-15,000 384 4,935 31,852 12.9 2.17% 14.01%
15,001-20,000 331 6,187 38,039 18.7 2.72% 16.73%
20,001-30,000 259 6,709 44,748 25.9 2.95% 19.68%
30,001-40,000 138 4,975 49,723 36 2.19% 21.87%
40,001-50,000 95 4,476 54,198 47.1 1.97% 23.83%
50,001-100,000 164 11,732 65,931 71.5 5.16% 28.99%
100,001-200,000 73 10,931 76,862 150 4.81% 33.8%
200,001-400,000 52 14,446 91,308 278 6.35% 40.15%
400,001-600,000 18 8,835 100,143 491 3.89% 44.04%
600,001-800,000 11 7,598 107,741 691 3.34% 47.38%
800,001-1,000,000 7 6,191 113,932 884 2.72% 50.1%
1,000,001以上 21 113,475 227,407 5,404 49.9% 100.01%
差異數調整(說明4) - -16 227,391 - -0.01% 100%
合計 18,437 227,391 12.3 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。