Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

3026 禾伸堂資料日期: 04/01
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
89.8 +0.6 +0.67% 89.2 88.5 89.8 88.5
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,0169,079 萬 794 1.3 張/筆 89.32 元 17.89 1.58
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,5031.34 億 1,204 1.2 張/筆 89.42 元 +0.3 (+0.34%)

連漲連跌: 連3漲  ( +1.8元 / +2.05%)        
財報評分: 最新49分 / 平均50分        上市指數: 9663.63 (-44.43 / -0.46%)

3026 禾伸堂 股東持股分級   資料週別: 2019W50  (12/13 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 10,495 2,086 2,086 0.2 1.32% 1.32%
1,000-5,000 20,762 37,784 39,870 1.82 23.92% 25.24%
5,001-10,000 1,656 12,760 52,630 7.71 8.08% 33.31%
10,001-15,000 413 5,284 57,915 12.8 3.34% 36.66%
15,001-20,000 250 4,625 62,540 18.5 2.93% 39.58%
20,001-30,000 161 4,071 66,611 25.3 2.58% 42.16%
30,001-40,000 66 2,336 68,946 35.4 1.48% 43.64%
40,001-50,000 41 1,908 70,855 46.5 1.21% 44.85%
50,001-100,000 78 5,516 76,371 70.7 3.49% 48.34%
100,001-200,000 38 5,524 81,895 145 3.5% 51.84%
200,001-400,000 30 8,155 90,050 272 5.16% 57%
400,001-600,000 14 6,899 96,948 493 4.37% 61.36%
600,001-800,000 2 1,401 98,349 701 0.89% 62.25%
800,001-1,000,000 7 6,499 104,849 928 4.11% 66.36%
1,000,001以上 18 53,142 157,991 2,952 33.64% 100%
差異數調整 0 0 157,991 - 0% 100%
合計 34,031 157,991 4.64 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。