Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

3026 禾伸堂資料日期: 04/01
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
89.8 +0.6 +0.67% 89.2 88.5 89.8 88.5
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,0169,079 萬 794 1.3 張/筆 89.32 元 17.89 1.58
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,5031.34 億 1,204 1.2 張/筆 89.42 元 +0.3 (+0.34%)

連漲連跌: 連3漲  ( +1.8元 / +2.05%)        
財報評分: 最新49分 / 平均50分        上市指數: 9663.63 (-44.43 / -0.46%)

3026 禾伸堂 股東持股分級   資料週別: 2019W42  (10/18 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 10,646 2,126 2,126 0.2 1.35% 1.35%
1,000-5,000 19,984 36,032 38,157 1.8 22.81% 24.15%
5,001-10,000 1,542 11,892 50,050 7.71 7.53% 31.68%
10,001-15,000 387 4,929 54,979 12.7 3.12% 34.8%
15,001-20,000 240 4,440 59,418 18.5 2.81% 37.61%
20,001-30,000 162 4,083 63,502 25.2 2.58% 40.19%
30,001-40,000 58 2,055 65,557 35.4 1.3% 41.49%
40,001-50,000 47 2,185 67,742 46.5 1.38% 42.88%
50,001-100,000 71 4,949 72,691 69.7 3.13% 46.01%
100,001-200,000 35 4,988 77,679 143 3.16% 49.17%
200,001-400,000 25 7,074 84,753 283 4.48% 53.64%
400,001-600,000 16 8,102 92,855 506 5.13% 58.77%
600,001-800,000 3 2,238 95,093 746 1.42% 60.19%
800,001-1,000,000 7 6,412 101,505 916 4.06% 64.25%
1,000,001以上 18 56,486 157,991 3,138 35.75% 100%
差異數調整 0 0 157,991 - 0% 100%
合計 33,241 157,991 4.75 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。