Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

3026 禾伸堂資料日期: 04/01
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
89.8 +0.6 +0.67% 89.2 88.5 89.8 88.5
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,0169,079 萬 794 1.3 張/筆 89.32 元 17.89 1.58
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,5031.34 億 1,204 1.2 張/筆 89.42 元 +0.3 (+0.34%)

連漲連跌: 連3漲  ( +1.8元 / +2.05%)        
財報評分: 最新49分 / 平均50分        上市指數: 9663.63 (-44.43 / -0.46%)

3026 禾伸堂 股東持股分級   資料週別: 2019W41  (10/09 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 10,643 2,129 2,129 0.2 1.35% 1.35%
1,000-5,000 19,856 35,771 37,899 1.8 22.64% 23.99%
5,001-10,000 1,525 11,756 49,656 7.71 7.44% 31.43%
10,001-15,000 380 4,852 54,508 12.8 3.07% 34.5%
15,001-20,000 244 4,502 59,010 18.4 2.85% 37.35%
20,001-30,000 150 3,796 62,806 25.3 2.4% 39.75%
30,001-40,000 56 1,997 64,803 35.7 1.26% 41.02%
40,001-50,000 39 1,825 66,629 46.8 1.16% 42.17%
50,001-100,000 72 5,044 71,672 70.1 3.19% 45.36%
100,001-200,000 33 4,923 76,595 149 3.12% 48.48%
200,001-400,000 25 7,377 83,973 295 4.67% 53.15%
400,001-600,000 16 7,961 91,933 498 5.04% 58.19%
600,001-800,000 1 715 92,648 715 0.45% 58.64%
800,001-1,000,000 9 8,063 100,711 896 5.1% 63.74%
1,000,001以上 18 57,280 157,991 3,182 36.26% 100%
差異數調整 0 0 157,991 - 0% 100%
合計 33,067 157,991 4.78 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。