Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

3026 禾伸堂資料日期: 04/01
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
89.8 +0.6 +0.67% 89.2 88.5 89.8 88.5
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,0169,079 萬 794 1.3 張/筆 89.32 元 17.89 1.58
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,5031.34 億 1,204 1.2 張/筆 89.42 元 +0.3 (+0.34%)

連漲連跌: 連3漲  ( +1.8元 / +2.05%)        
財報評分: 最新49分 / 平均50分        上市指數: 9663.63 (-44.43 / -0.46%)

3026 禾伸堂 股東持股分級   資料週別: 2019W31  (08/02 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 10,662 2,144 2,144 0.2 1.36% 1.36%
1,000-5,000 19,863 36,198 38,343 1.82 22.91% 24.27%
5,001-10,000 1,567 12,006 50,349 7.66 7.6% 31.87%
10,001-15,000 372 4,741 55,090 12.7 3% 34.87%
15,001-20,000 240 4,423 59,513 18.4 2.8% 37.67%
20,001-30,000 145 3,661 63,174 25.2 2.32% 39.99%
30,001-40,000 68 2,432 65,606 35.8 1.54% 41.53%
40,001-50,000 38 1,768 67,374 46.5 1.12% 42.64%
50,001-100,000 74 5,197 72,571 70.2 3.29% 45.93%
100,001-200,000 35 5,120 77,691 146 3.24% 49.17%
200,001-400,000 20 5,741 83,432 287 3.63% 52.81%
400,001-600,000 14 6,886 90,318 492 4.36% 57.17%
600,001-800,000 3 2,030 92,349 677 1.29% 58.45%
800,001-1,000,000 7 6,514 98,863 931 4.12% 62.58%
1,000,001以上 20 59,128 157,991 2,956 37.42% 100%
差異數調整 0 0 157,991 - 0% 100%
合計 33,128 157,991 4.77 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。