Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

3026 禾伸堂資料日期: 04/01
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
89.8 +0.6 +0.67% 89.2 88.5 89.8 88.5
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,0169,079 萬 794 1.3 張/筆 89.32 元 17.89 1.58
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,5031.34 億 1,204 1.2 張/筆 89.42 元 +0.3 (+0.34%)

連漲連跌: 連3漲  ( +1.8元 / +2.05%)        
財報評分: 最新49分 / 平均50分        上市指數: 9663.63 (-44.43 / -0.46%)

3026 禾伸堂 股東持股分級   資料週別: 2019W30  (07/26 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 10,668 2,145 2,145 0.2 1.36% 1.36%
1,000-5,000 19,891 36,240 38,385 1.82 22.94% 24.3%
5,001-10,000 1,586 12,117 50,502 7.64 7.67% 31.97%
10,001-15,000 376 4,799 55,302 12.8 3.04% 35%
15,001-20,000 240 4,426 59,727 18.4 2.8% 37.8%
20,001-30,000 140 3,540 63,267 25.3 2.24% 40.05%
30,001-40,000 71 2,543 65,810 35.8 1.61% 41.65%
40,001-50,000 38 1,782 67,592 46.9 1.13% 42.78%
50,001-100,000 73 5,122 72,714 70.2 3.24% 46.02%
100,001-200,000 35 5,035 77,749 144 3.19% 49.21%
200,001-400,000 19 5,340 83,088 281 3.38% 52.59%
400,001-600,000 15 7,295 90,383 486 4.62% 57.21%
600,001-800,000 4 2,659 93,043 665 1.68% 58.89%
800,001-1,000,000 5 4,595 97,638 919 2.91% 61.8%
1,000,001以上 21 60,353 157,991 2,874 38.2% 100%
差異數調整 0 0 157,991 - 0% 100%
合計 33,182 157,991 4.76 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。