Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

3026 禾伸堂資料日期: 04/01
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
89.8 +0.6 +0.67% 89.2 88.5 89.8 88.5
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,0169,079 萬 794 1.3 張/筆 89.32 元 17.89 1.58
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,5031.34 億 1,204 1.2 張/筆 89.42 元 +0.3 (+0.34%)

連漲連跌: 連3漲  ( +1.8元 / +2.05%)        
財報評分: 最新49分 / 平均50分        上市指數: 9663.63 (-44.43 / -0.46%)

3026 禾伸堂 股東持股分級   資料週別: 2018W45  (11/09 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 10,382 2,288 2,288 0.22 1.45% 1.45%
1,000-5,000 17,814 32,353 34,641 1.82 20.48% 21.93%
5,001-10,000 1,397 10,651 45,293 7.62 6.74% 28.67%
10,001-15,000 330 4,184 49,477 12.7 2.65% 31.32%
15,001-20,000 206 3,803 53,279 18.5 2.41% 33.72%
20,001-30,000 129 3,298 56,578 25.6 2.09% 35.81%
30,001-40,000 68 2,428 59,006 35.7 1.54% 37.35%
40,001-50,000 39 1,835 60,840 47 1.16% 38.51%
50,001-100,000 73 5,332 66,173 73 3.38% 41.88%
100,001-200,000 33 4,804 70,977 146 3.04% 44.92%
200,001-400,000 24 6,540 77,516 272 4.14% 49.06%
400,001-600,000 19 9,449 86,966 497 5.98% 55.04%
600,001-800,000 2 1,342 88,308 671 0.85% 55.89%
800,001-1,000,000 7 6,603 94,911 943 4.18% 60.07%
1,000,001以上 23 63,080 157,991 2,743 39.93% 100%
差異數調整 0 0 157,991 - 0% 100%
合計 30,546 157,991 5.17 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。