Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

3026 禾伸堂資料日期: 04/01
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
89.8 +0.6 +0.67% 89.2 88.5 89.8 88.5
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,0169,079 萬 794 1.3 張/筆 89.32 元 17.89 1.58
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,5031.34 億 1,204 1.2 張/筆 89.42 元 +0.3 (+0.34%)

連漲連跌: 連3漲  ( +1.8元 / +2.05%)        
財報評分: 最新49分 / 平均50分        上市指數: 9663.63 (-44.43 / -0.46%)

3026 禾伸堂 股東持股分級   資料週別: 2018W33  (08/17 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 10,507 2,367 2,367 0.23 1.5% 1.5%
1,000-5,000 16,508 28,765 31,132 1.74 18.21% 19.7%
5,001-10,000 1,116 8,528 39,660 7.64 5.4% 25.1%
10,001-15,000 283 3,586 43,246 12.7 2.27% 27.37%
15,001-20,000 186 3,375 46,620 18.1 2.14% 29.51%
20,001-30,000 109 2,720 49,341 25 1.72% 31.23%
30,001-40,000 61 2,155 51,495 35.3 1.36% 32.59%
40,001-50,000 34 1,569 53,065 46.2 0.99% 33.59%
50,001-100,000 62 4,462 57,527 72 2.82% 36.41%
100,001-200,000 35 5,107 62,634 146 3.23% 39.64%
200,001-400,000 37 10,299 72,933 278 6.52% 46.16%
400,001-600,000 19 9,809 82,742 516 6.21% 52.37%
600,001-800,000 9 6,312 89,054 701 4% 56.37%
800,001-1,000,000 7 6,432 95,487 919 4.07% 60.44%
1,000,001以上 24 62,504 157,991 2,604 39.56% 100%
差異數調整 0 0 157,991 - 0% 100%
合計 28,997 157,991 5.45 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。