Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

2881 富邦金期貨標的選擇權標的資料日期: 04/01
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
37.4 -0.15 -0.4% 37.55 37.5 37.6 37.2
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
13,5065.05 億 4,633 2.9 張/筆 37.42 元 7.35 0.71
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
20,5967.78 億 6,198 3.3 張/筆 37.8 元 -0.35 (-0.92%)

連漲連跌: 連3跌  ( -0.9元 / -2.35%)        
財報評分: 最新44分 / 平均38分        上市指數: 9663.63 (-44.43 / -0.46%)

2881 富邦金 股東持股分級   資料週別: 2017W43  (10/27 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 65,056 17,633 17,633 0.27 0.17% 0.17%
1,000-5,000 88,156 195,363 212,995 2.22 1.91% 2.08%
5,001-10,000 21,160 158,167 371,162 7.47 1.55% 3.63%
10,001-15,000 8,492 103,180 474,342 12.2 1.01% 4.64%
15,001-20,000 4,146 75,208 549,550 18.1 0.73% 5.37%
20,001-30,000 4,053 100,582 650,132 24.8 0.98% 6.35%
30,001-40,000 1,832 64,021 714,153 34.9 0.63% 6.98%
40,001-50,000 1,210 55,568 769,721 45.9 0.54% 7.52%
50,001-100,000 2,291 162,810 932,531 71.1 1.59% 9.11%
100,001-200,000 1,142 159,666 1,092,197 140 1.56% 10.67%
200,001-400,000 592 168,389 1,260,586 284 1.65% 12.32%
400,001-600,000 208 102,376 1,362,962 492 1% 13.32%
600,001-800,000 131 90,732 1,453,694 693 0.89% 14.21%
800,001-1,000,000 82 73,744 1,527,438 899 0.72% 14.93%
1,000,001以上 475 8,706,166 10,233,604 18,329 85.07% 100%
合計 199,026 10,233,604 51.4 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。