Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

2881 富邦金期貨標的選擇權標的資料日期: 04/01
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
37.4 -0.15 -0.4% 37.55 37.5 37.6 37.2
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
13,5065.05 億 4,633 2.9 張/筆 37.42 元 7.35 0.71
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
20,5967.78 億 6,198 3.3 張/筆 37.8 元 -0.35 (-0.92%)

連漲連跌: 連3跌  ( -0.9元 / -2.35%)        
財報評分: 最新44分 / 平均38分        上市指數: 9663.63 (-44.43 / -0.46%)

2881 富邦金 股東持股分級   資料週別: 2017W37  (09/15 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 65,359 17,695 17,695 0.27 0.17% 0.17%
1,000-5,000 88,809 196,752 214,447 2.22 1.92% 2.1%
5,001-10,000 21,241 158,768 373,215 7.47 1.55% 3.65%
10,001-15,000 8,484 103,067 476,282 12.1 1.01% 4.65%
15,001-20,000 4,138 74,914 551,196 18.1 0.73% 5.39%
20,001-30,000 4,069 101,057 652,252 24.8 0.99% 6.37%
30,001-40,000 1,819 63,651 715,903 35 0.62% 7%
40,001-50,000 1,215 55,799 771,702 45.9 0.55% 7.54%
50,001-100,000 2,297 163,517 935,219 71.2 1.6% 9.14%
100,001-200,000 1,149 160,603 1,095,822 140 1.57% 10.71%
200,001-400,000 584 165,884 1,261,706 284 1.62% 12.33%
400,001-600,000 211 104,613 1,366,319 496 1.02% 13.35%
600,001-800,000 117 81,892 1,448,211 700 0.8% 14.15%
800,001-1,000,000 87 78,041 1,526,252 897 0.76% 14.91%
1,000,001以上 471 8,707,352 10,233,604 18,487 85.09% 100%
合計 200,050 10,233,604 51.2 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。