Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

2439 美律期貨標的資料日期: 05/27
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
134.5 +0.5 +0.37% 134 135 135.5 132.5
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,4461.94 億 1,099 1.3 張/筆 134.1 元 12.87 2.75
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
3,7095.03 億 2,639 1.4 張/筆 135.5 元 +0.5 (+0.37%)

連漲連跌: 連3漲  ( +4.5元 / +3.46%)        
財報評分: 最新51分 / 平均53分        上市指數: 11014.66 (17.45 / +0.16%)

2439 美律 股東持股分級   資料週別: 2019W31  (08/02 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 11,628 705 705 0.06 0.34% 0.34%
1,000-5,000 20,369 36,080 36,786 1.77 17.41% 17.75%
5,001-10,000 1,648 12,405 49,191 7.53 5.99% 23.74%
10,001-15,000 449 5,550 54,741 12.4 2.68% 26.42%
15,001-20,000 260 4,709 59,450 18.1 2.27% 28.69%
20,001-30,000 189 4,716 64,166 25 2.28% 30.97%
30,001-40,000 91 3,257 67,423 35.8 1.57% 32.54%
40,001-50,000 40 1,840 69,263 46 0.89% 33.43%
50,001-100,000 103 7,190 76,452 69.8 3.47% 36.9%
100,001-200,000 67 9,584 86,036 143 4.63% 41.52%
200,001-400,000 52 14,825 100,861 285 7.15% 48.68%
400,001-600,000 25 12,048 112,909 482 5.81% 54.49%
600,001-800,000 10 7,193 120,103 719 3.47% 57.96%
800,001-1,000,000 8 7,031 127,134 879 3.39% 61.35%
1,000,001以上 26 80,084 207,217 3,080 38.65% 100%
差異數調整 1 6 207,223 6 0% 100.01%
合計 34,965 207,211 5.93 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。