Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

2439 美律期貨標的資料日期: 05/28
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
135 +0.5 +0.37% 134.5 136 137 134.5
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
2,8353.84 億 2,047 1.4 張/筆 135.6 元 12.92 2.76
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,4461.94 億 1,099 1.3 張/筆 134.1 元 +0.5 (+0.37%)

連漲連跌: 連4漲  ( +5元 / +3.85%)        
財報評分: 最新51分 / 平均53分        上市指數: 10944.19 (-70.47 / -0.64%)

2439 美律 股東持股分級   資料週別: 2019W21  (05/24 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 11,799 697 697 0.06 0.34% 0.34%
1,000-5,000 13,740 23,768 24,465 1.73 11.5% 11.83%
5,001-10,000 1,083 8,041 32,506 7.42 3.89% 15.72%
10,001-15,000 326 3,966 36,472 12.2 1.92% 17.64%
15,001-20,000 162 2,896 39,367 17.9 1.4% 19.04%
20,001-30,000 169 4,181 43,548 24.7 2.02% 21.06%
30,001-40,000 72 2,550 46,098 35.4 1.23% 22.3%
40,001-50,000 44 2,001 48,098 45.5 0.97% 23.26%
50,001-100,000 97 6,773 54,871 69.8 3.28% 26.54%
100,001-200,000 79 11,432 66,304 145 5.53% 32.07%
200,001-400,000 56 15,284 81,588 273 7.39% 39.46%
400,001-600,000 29 14,476 96,064 499 7% 46.46%
600,001-800,000 12 8,135 104,199 678 3.93% 50.4%
800,001-1,000,000 6 5,267 109,466 878 2.55% 52.95%
1,000,001以上 30 97,284 206,750 3,243 47.05% 100%
差異數調整 0 0 206,750 - 0% 100%
合計 27,704 206,750 7.46 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。