Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

2376 技嘉股價過高PBR近高資料日期: 02/18
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
58.3 -0.4 -0.68% 58.7 59.3 59.4 58
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
8,6055.05 億 4,682 1.8 張/筆 58.65 元 21.92 1.57
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
12,4747.36 億 6,879 1.8 張/筆 58.97 元 -0.2 (-0.34%)

連漲連跌: 連3跌  ( -0.7元 / -1.19%)        
財報評分: 最新47分 / 平均49分        上市指數: 11648.98 (-114.53 / -0.97%)

2376 技嘉 股東持股分級   資料週別: 2019W48  (11/29 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 16,797 2,429 2,429 0.14 0.38% 0.38%
1,000-5,000 33,585 70,150 72,579 2.09 11.04% 11.42%
5,001-10,000 4,414 34,718 107,297 7.87 5.46% 16.88%
10,001-15,000 1,131 14,455 121,752 12.8 2.27% 19.15%
15,001-20,000 743 13,869 135,621 18.7 2.18% 21.33%
20,001-30,000 519 13,321 148,942 25.7 2.1% 23.43%
30,001-40,000 230 8,360 157,302 36.3 1.32% 24.75%
40,001-50,000 157 7,323 164,625 46.6 1.15% 25.9%
50,001-100,000 248 17,797 182,422 71.8 2.8% 28.7%
100,001-200,000 107 15,790 198,211 148 2.48% 31.18%
200,001-400,000 53 14,327 212,538 270 2.25% 33.43%
400,001-600,000 25 12,354 224,892 494 1.94% 35.38%
600,001-800,000 17 11,605 236,496 683 1.83% 37.2%
800,001-1,000,000 7 6,103 242,599 872 0.96% 38.16%
1,000,001以上 82 393,090 635,689 4,794 61.84% 100%
差異數調整 0 0 635,689 - 0% 100%
合計 58,115 635,689 10.9 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。