Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

2376 技嘉期貨標的資料日期: 02/27
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
52.1 -1.8 -3.34% 53.9 54.2 54.7 52.1
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
7,6574.05 億 4,057 1.9 張/筆 52.89 元 19.59 1.4
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
5,1202.76 億 2,904 1.8 張/筆 53.95 元 -0.5 (-0.92%)

連漲連跌: 連3跌  ( -3.2元 / -5.79%)        
財報評分: 最新47分 / 平均49分        上市指數: 11292.17 (-141.45 / -1.24%)

2376 技嘉 股東持股分級   資料週別: 2019W31  (08/02 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 16,953 2,472 2,472 0.15 0.39% 0.39%
1,000-5,000 31,682 66,002 68,473 2.08 10.38% 10.77%
5,001-10,000 4,159 32,464 100,937 7.81 5.11% 15.88%
10,001-15,000 1,050 13,417 114,354 12.8 2.11% 17.99%
15,001-20,000 671 12,503 126,856 18.6 1.97% 19.96%
20,001-30,000 469 11,915 138,771 25.4 1.87% 21.83%
30,001-40,000 213 7,744 146,515 36.4 1.22% 23.05%
40,001-50,000 145 6,742 153,257 46.5 1.06% 24.11%
50,001-100,000 227 16,268 169,525 71.7 2.56% 26.67%
100,001-200,000 91 13,277 182,802 146 2.09% 28.76%
200,001-400,000 66 18,322 201,124 278 2.88% 31.64%
400,001-600,000 18 8,743 209,867 486 1.38% 33.01%
600,001-800,000 16 11,142 221,009 696 1.75% 34.77%
800,001-1,000,000 5 4,424 225,433 885 0.7% 35.46%
1,000,001以上 85 410,256 635,689 4,827 64.54% 100%
差異數調整 0 0 635,689 - 0% 100%
合計 55,850 635,689 11.4 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。