Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

2376 技嘉期貨標的資料日期: 02/27
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
52.1 -1.8 -3.34% 53.9 54.2 54.7 52.1
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
7,6574.05 億 4,057 1.9 張/筆 52.89 元 19.59 1.4
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
5,1202.76 億 2,904 1.8 張/筆 53.95 元 -0.5 (-0.92%)

連漲連跌: 連3跌  ( -3.2元 / -5.79%)        
財報評分: 最新47分 / 平均49分        上市指數: 11292.17 (-141.45 / -1.24%)

2376 技嘉 股東持股分級   資料週別: 2019W30  (07/26 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 16,957 2,471 2,471 0.15 0.39% 0.39%
1,000-5,000 31,363 64,837 67,308 2.07 10.2% 10.59%
5,001-10,000 4,027 31,440 98,748 7.81 4.95% 15.53%
10,001-15,000 1,014 12,955 111,703 12.8 2.04% 17.57%
15,001-20,000 636 11,865 123,568 18.7 1.87% 19.44%
20,001-30,000 443 11,268 134,836 25.4 1.77% 21.21%
30,001-40,000 196 7,111 141,947 36.3 1.12% 22.33%
40,001-50,000 138 6,407 148,354 46.4 1.01% 23.34%
50,001-100,000 216 15,499 163,853 71.8 2.44% 25.78%
100,001-200,000 85 12,318 176,171 145 1.94% 27.71%
200,001-400,000 68 18,914 195,085 278 2.98% 30.69%
400,001-600,000 18 8,699 203,784 483 1.37% 32.06%
600,001-800,000 17 11,829 215,613 696 1.86% 33.92%
800,001-1,000,000 5 4,411 220,024 882 0.69% 34.61%
1,000,001以上 85 415,665 635,689 4,890 65.39% 100%
差異數調整 0 0 635,689 - 0% 100%
合計 55,268 635,689 11.5 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。