Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

2376 技嘉期貨標的資料日期: 02/27
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
52.1 -1.8 -3.34% 53.9 54.2 54.7 52.1
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
7,6574.05 億 4,057 1.9 張/筆 52.89 元 19.59 1.4
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
5,1202.76 億 2,904 1.8 張/筆 53.95 元 -0.5 (-0.92%)

連漲連跌: 連3跌  ( -3.2元 / -5.79%)        
財報評分: 最新47分 / 平均49分        上市指數: 11292.17 (-141.45 / -1.24%)

2376 技嘉 股東持股分級   資料週別: 2019W18  (05/03 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 17,136 2,521 2,521 0.15 0.4% 0.4%
1,000-5,000 28,799 59,750 62,271 2.07 9.4% 9.8%
5,001-10,000 3,774 29,482 91,753 7.81 4.64% 14.43%
10,001-15,000 984 12,491 104,244 12.7 1.96% 16.4%
15,001-20,000 597 11,131 115,376 18.6 1.75% 18.15%
20,001-30,000 456 11,606 126,981 25.5 1.83% 19.98%
30,001-40,000 208 7,535 134,517 36.2 1.19% 21.16%
40,001-50,000 128 5,915 140,432 46.2 0.93% 22.09%
50,001-100,000 239 17,168 157,600 71.8 2.7% 24.79%
100,001-200,000 88 12,604 170,204 143 1.98% 26.77%
200,001-400,000 68 18,912 189,116 278 2.98% 29.75%
400,001-600,000 23 11,753 200,869 511 1.85% 31.6%
600,001-800,000 22 15,049 215,919 684 2.37% 33.97%
800,001-1,000,000 8 7,163 223,082 895 1.13% 35.09%
1,000,001以上 82 412,607 635,689 5,032 64.91% 100%
差異數調整 0 0 635,689 - 0% 100%
合計 52,612 635,689 12.1 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。