Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

2376 技嘉期貨標的資料日期: 02/27
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
52.1 -1.8 -3.34% 53.9 54.2 54.7 52.1
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
7,6574.05 億 4,057 1.9 張/筆 52.89 元 19.59 1.4
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
5,1202.76 億 2,904 1.8 張/筆 53.95 元 -0.5 (-0.92%)

連漲連跌: 連3跌  ( -3.2元 / -5.79%)        
財報評分: 最新47分 / 平均49分        上市指數: 11292.17 (-141.45 / -1.24%)

2376 技嘉 股東持股分級   資料週別: 2019W02  (01/11 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 16,011 2,534 2,534 0.16 0.4% 0.4%
1,000-5,000 31,764 66,972 69,505 2.11 10.54% 10.93%
5,001-10,000 4,412 34,721 104,226 7.87 5.46% 16.4%
10,001-15,000 1,164 14,765 118,991 12.7 2.32% 18.72%
15,001-20,000 675 12,547 131,538 18.6 1.97% 20.69%
20,001-30,000 545 13,942 145,480 25.6 2.19% 22.89%
30,001-40,000 241 8,653 154,133 35.9 1.36% 24.25%
40,001-50,000 161 7,494 161,627 46.5 1.18% 25.43%
50,001-100,000 278 19,826 181,453 71.3 3.12% 28.54%
100,001-200,000 105 15,440 196,894 147 2.43% 30.97%
200,001-400,000 76 22,380 219,273 294 3.52% 34.49%
400,001-600,000 34 16,260 235,533 478 2.56% 37.05%
600,001-800,000 23 15,617 251,150 679 2.46% 39.51%
800,001-1,000,000 9 8,314 259,464 924 1.31% 40.82%
1,000,001以上 79 376,225 635,689 4,762 59.18% 100%
差異數調整 0 0 635,689 - 0% 100%
合計 55,577 635,689 11.4 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。