Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

2376 技嘉期貨標的資料日期: 02/27
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
52.1 -1.8 -3.34% 53.9 54.2 54.7 52.1
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
7,6574.05 億 4,057 1.9 張/筆 52.89 元 19.59 1.4
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
5,1202.76 億 2,904 1.8 張/筆 53.95 元 -0.5 (-0.92%)

連漲連跌: 連3跌  ( -3.2元 / -5.79%)        
財報評分: 最新47分 / 平均49分        上市指數: 11292.17 (-141.45 / -1.24%)

2376 技嘉 股東持股分級   資料週別: 2018W51  (12/22 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 15,918 2,526 2,526 0.16 0.4% 0.4%
1,000-5,000 29,780 63,176 65,702 2.12 9.94% 10.34%
5,001-10,000 4,270 33,464 99,166 7.84 5.26% 15.6%
10,001-15,000 1,116 14,109 113,275 12.6 2.22% 17.82%
15,001-20,000 668 12,411 125,685 18.6 1.95% 19.77%
20,001-30,000 540 13,784 139,470 25.5 2.17% 21.94%
30,001-40,000 230 8,306 147,776 36.1 1.31% 23.25%
40,001-50,000 154 7,176 154,952 46.6 1.13% 24.38%
50,001-100,000 275 19,696 174,648 71.6 3.1% 27.47%
100,001-200,000 105 15,177 189,825 145 2.39% 29.86%
200,001-400,000 77 22,404 212,229 291 3.52% 33.39%
400,001-600,000 32 15,585 227,815 487 2.45% 35.84%
600,001-800,000 26 17,677 245,491 680 2.78% 38.62%
800,001-1,000,000 9 8,031 253,522 892 1.26% 39.88%
1,000,001以上 84 382,167 635,689 4,550 60.12% 100%
差異數調整 0 0 635,689 - 0% 100%
合計 53,284 635,689 11.9 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。