Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

2376 技嘉股價過高PBR近高資料日期: 02/18
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
58.3 -0.4 -0.68% 58.7 59.3 59.4 58
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
8,6055.05 億 4,682 1.8 張/筆 58.65 元 21.92 1.57
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
12,4747.36 億 6,879 1.8 張/筆 58.97 元 -0.2 (-0.34%)

連漲連跌: 連3跌  ( -0.7元 / -1.19%)        
財報評分: 最新47分 / 平均49分        上市指數: 11648.98 (-114.53 / -0.97%)

2376 技嘉 股東持股分級   資料週別: 2018W39  (09/28 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 15,813 2,536 2,536 0.16 0.4% 0.4%
1,000-5,000 27,155 57,130 59,666 2.1 8.99% 9.39%
5,001-10,000 3,756 29,169 88,835 7.77 4.59% 13.97%
10,001-15,000 982 12,426 101,261 12.7 1.95% 15.93%
15,001-20,000 594 11,006 112,267 18.5 1.73% 17.66%
20,001-30,000 467 11,854 124,121 25.4 1.86% 19.53%
30,001-40,000 220 7,976 132,098 36.3 1.25% 20.78%
40,001-50,000 150 6,916 139,014 46.1 1.09% 21.87%
50,001-100,000 228 16,225 155,239 71.2 2.55% 24.42%
100,001-200,000 125 18,264 173,503 146 2.87% 27.29%
200,001-400,000 103 29,628 203,130 288 4.66% 31.95%
400,001-600,000 42 20,484 223,614 488 3.22% 35.18%
600,001-800,000 22 15,003 238,617 682 2.36% 37.54%
800,001-1,000,000 10 8,806 247,423 881 1.39% 38.92%
1,000,001以上 99 388,266 635,689 3,922 61.08% 100%
差異數調整 0 0 635,689 - 0% 100%
合計 49,766 635,689 12.8 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。