Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

2206 三陽工業股價低PBR低資料日期: 01/20
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
21.2 0 0% 21.2 21.15 21.25 21.15
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
7551,601 萬 268 2.8 張/筆 21.2 元 10.55 1.21
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
6261,326 萬 269 2.3 張/筆 21.18 元 -0.1 (-0.47%)

連漲連跌: 首日平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新43分 / 平均40分        上市指數: 12118.71 (28.42 / +0.24%)

2206 三陽工業 股東持股分級   資料週別: 2019W09  (02/27 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 22,183 1,604 1,604 0.07 0.19% 0.19%
1,000-5,000 12,326 27,528 29,132 2.23 3.22% 3.41%
5,001-10,000 2,632 21,340 50,471 8.11 2.5% 5.91%
10,001-15,000 896 11,276 61,747 12.6 1.32% 7.23%
15,001-20,000 617 11,650 73,397 18.9 1.36% 8.6%
20,001-30,000 497 12,916 86,313 26 1.51% 10.11%
30,001-40,000 262 9,576 95,889 36.5 1.12% 11.23%
40,001-50,000 162 7,671 103,560 47.4 0.9% 12.13%
50,001-100,000 275 19,697 123,257 71.6 2.31% 14.44%
100,001-200,000 163 23,032 146,288 141 2.7% 17.14%
200,001-400,000 92 26,099 172,387 284 3.06% 20.2%
400,001-600,000 27 12,650 185,037 469 1.48% 21.68%
600,001-800,000 17 11,803 196,840 694 1.38% 23.06%
800,001-1,000,000 9 8,301 205,141 922 0.97% 24.03%
1,000,001以上 54 648,454 853,596 12,008 75.97% 100%
差異數調整 0 0 853,596 - 0% 100%
合計 40,212 853,596 21.2 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。