Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化股價近高PBR近低資料日期: 02/18
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20 -0.1 -0.5% 20.1 20.1 20.1 19.95
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
5321,065 萬 305 1.8 張/筆 19.99 元 16.53 1.02
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,0572,136 萬 595 1.8 張/筆 20.2 元 +0.15 (+0.75%)

連漲連跌: 首日下跌  ( -0.1元 / -0.5%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11648.98 (-114.53 / -0.97%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2019W34  (08/23 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 24,893 1,651 1,651 0.07 0.55% 0.55%
1,000-5,000 15,038 32,949 34,600 2.19 11.05% 11.61%
5,001-10,000 2,601 21,252 55,851 8.17 7.13% 18.74%
10,001-15,000 733 9,407 65,258 12.8 3.16% 21.89%
15,001-20,000 568 10,687 75,945 18.8 3.59% 25.48%
20,001-30,000 360 9,322 85,267 25.9 3.13% 28.61%
30,001-40,000 173 6,148 91,415 35.5 2.06% 30.67%
40,001-50,000 115 5,397 96,812 46.9 1.81% 32.48%
50,001-100,000 207 15,218 112,030 73.5 5.11% 37.58%
100,001-200,000 112 15,645 127,675 140 5.25% 42.83%
200,001-400,000 36 9,882 137,557 275 3.32% 46.15%
400,001-600,000 11 5,541 143,098 504 1.86% 48.01%
600,001-800,000 11 7,771 150,869 706 2.61% 50.61%
800,001-1,000,000 3 2,658 153,527 886 0.89% 51.5%
1,000,001以上 32 144,554 298,081 4,517 48.5% 100%
差異數調整 0 0 298,081 - 0% 100%
合計 44,893 298,081 6.64 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。