Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化資料日期: 02/26
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20.3 -0.05 -0.25% 20.35 20.3 20.4 20.2
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
5731,161 萬 323 1.8 張/筆 20.27 元 16.78 1.04
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,7113,509 萬 778 2.2 張/筆 20.51 元 -0.25 (-1.21%)

連漲連跌: 連2跌  ( -0.3元 / -1.46%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11433.62 (-106.61 / -0.92%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2019W32  (08/08 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 24,902 1,655 1,655 0.07 0.56% 0.56%
1,000-5,000 15,055 32,996 34,651 2.19 11.07% 11.62%
5,001-10,000 2,616 21,384 56,035 8.17 7.17% 18.8%
10,001-15,000 732 9,376 65,411 12.8 3.15% 21.94%
15,001-20,000 562 10,573 75,984 18.8 3.55% 25.49%
20,001-30,000 359 9,303 85,287 25.9 3.12% 28.61%
30,001-40,000 174 6,153 91,440 35.4 2.06% 30.68%
40,001-50,000 117 5,513 96,953 47.1 1.85% 32.53%
50,001-100,000 204 14,953 111,906 73.3 5.02% 37.54%
100,001-200,000 116 16,299 128,205 141 5.47% 43.01%
200,001-400,000 35 9,703 137,909 277 3.26% 46.27%
400,001-600,000 9 4,494 142,402 499 1.51% 47.77%
600,001-800,000 11 7,575 149,977 689 2.54% 50.31%
800,001-1,000,000 4 3,581 153,558 895 1.2% 51.52%
1,000,001以上 32 144,523 298,081 4,516 48.48% 100%
差異數調整 0 0 298,081 - 0% 100%
合計 44,928 298,081 6.63 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。