Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化資料日期: 02/25
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20.35 -0.25 -1.21% 20.6 20.6 20.9 20.3
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,7113,509 萬 778 2.2 張/筆 20.51 元 16.82 1.04
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
2,7505,704 萬 1,205 2.3 張/筆 20.74 元 +0.05 (+0.24%)

連漲連跌: 連3漲→跌  ( -0.25元 / -1.21%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11540.23 (5.36 / +0.05%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2019W26  (06/28 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 24,937 1,667 1,667 0.07 0.56% 0.56%
1,000-5,000 14,905 32,471 34,138 2.18 10.89% 11.45%
5,001-10,000 2,519 20,493 54,631 8.14 6.87% 18.33%
10,001-15,000 714 9,184 63,815 12.9 3.08% 21.41%
15,001-20,000 549 10,353 74,167 18.9 3.47% 24.88%
20,001-30,000 357 9,291 83,458 26 3.12% 28%
30,001-40,000 171 6,087 89,545 35.6 2.04% 30.04%
40,001-50,000 107 5,011 94,556 46.8 1.68% 31.72%
50,001-100,000 207 15,159 109,715 73.2 5.09% 36.81%
100,001-200,000 101 14,291 124,006 141 4.79% 41.6%
200,001-400,000 44 12,261 136,267 279 4.11% 45.71%
400,001-600,000 10 5,068 141,335 507 1.7% 47.41%
600,001-800,000 11 7,633 148,968 694 2.56% 49.98%
800,001-1,000,000 3 2,525 151,493 842 0.85% 50.82%
1,000,001以上 34 146,589 298,081 4,311 49.18% 100%
差異數調整 0 0 298,081 - 0% 100%
合計 44,669 298,081 6.67 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。