Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化股價近高PBR近低資料日期: 01/20
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
19.8 +0.4 +2.06% 19.4 19.45 19.8 19.45
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
2,0984,130 萬 900 2.3 張/筆 19.68 元 16.36 1.01
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
515997.3 萬 196 2.6 張/筆 19.36 元 +0.1 (+0.52%)

連漲連跌: 連2漲  ( +0.5元 / +2.59%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 12118.71 (28.42 / +0.24%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2019W23  (06/06 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 24,942 1,671 1,671 0.07 0.56% 0.56%
1,000-5,000 15,035 32,748 34,419 2.18 10.99% 11.55%
5,001-10,000 2,540 20,642 55,062 8.13 6.93% 18.47%
10,001-15,000 728 9,348 64,410 12.8 3.14% 21.61%
15,001-20,000 564 10,660 75,070 18.9 3.58% 25.18%
20,001-30,000 357 9,296 84,366 26 3.12% 28.3%
30,001-40,000 174 6,180 90,546 35.5 2.07% 30.38%
40,001-50,000 110 5,172 95,717 47 1.73% 32.11%
50,001-100,000 207 15,352 111,069 74.2 5.15% 37.26%
100,001-200,000 109 15,617 126,686 143 5.24% 42.5%
200,001-400,000 36 9,872 136,559 274 3.31% 45.81%
400,001-600,000 9 4,729 141,288 525 1.59% 47.4%
600,001-800,000 10 6,838 148,125 684 2.29% 49.69%
800,001-1,000,000 5 4,304 152,429 861 1.44% 51.14%
1,000,001以上 33 145,652 298,081 4,414 48.86% 100%
差異數調整 0 0 298,081 - 0% 100%
合計 44,859 298,081 6.64 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。