Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化資料日期: 02/27
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20.05 -0.25 -1.23% 20.3 20.35 20.35 19.95
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,3502,718 萬 618 2.2 張/筆 20.13 元 16.57 1.02
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
5731,161 萬 323 1.8 張/筆 20.27 元 -0.05 (-0.25%)

連漲連跌: 連3跌  ( -0.55元 / -2.67%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11292.17 (-141.45 / -1.24%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2019W21  (05/24 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 24,948 1,671 1,671 0.07 0.56% 0.56%
1,000-5,000 15,037 32,762 34,432 2.18 10.99% 11.55%
5,001-10,000 2,537 20,619 55,052 8.13 6.92% 18.47%
10,001-15,000 717 9,222 64,274 12.9 3.09% 21.56%
15,001-20,000 572 10,805 75,079 18.9 3.62% 25.19%
20,001-30,000 358 9,311 84,390 26 3.12% 28.31%
30,001-40,000 175 6,218 90,608 35.5 2.09% 30.4%
40,001-50,000 109 5,115 95,723 46.9 1.72% 32.11%
50,001-100,000 214 15,776 111,499 73.7 5.29% 37.41%
100,001-200,000 108 15,209 126,708 141 5.1% 42.51%
200,001-400,000 35 9,386 136,094 268 3.15% 45.66%
400,001-600,000 10 4,991 141,085 499 1.67% 47.33%
600,001-800,000 13 8,892 149,976 684 2.98% 50.31%
800,001-1,000,000 3 2,555 152,531 852 0.86% 51.17%
1,000,001以上 33 145,550 298,081 4,411 48.83% 100%
差異數調整 0 0 298,081 - 0% 100%
合計 44,869 298,081 6.64 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。