Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化股價近高PBR近低資料日期: 02/19
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20 0 0% 20 20.05 20.05 19.95
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
5771,154 萬 288 2 張/筆 20 元 16.53 1.02
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
5321,065 萬 305 1.8 張/筆 19.99 元 -0.1 (-0.5%)

連漲連跌: 首日平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11758.84 (109.86 / +0.94%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2019W16  (04/19 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 24,997 1,678 1,678 0.07 0.56% 0.56%
1,000-5,000 15,110 32,824 34,501 2.17 11.01% 11.57%
5,001-10,000 2,555 20,831 55,332 8.15 6.99% 18.56%
10,001-15,000 713 9,182 64,515 12.9 3.08% 21.64%
15,001-20,000 566 10,677 75,191 18.9 3.58% 25.23%
20,001-30,000 362 9,371 84,562 25.9 3.14% 28.37%
30,001-40,000 172 6,093 90,655 35.4 2.04% 30.41%
40,001-50,000 106 4,983 95,638 47 1.67% 32.08%
50,001-100,000 212 15,506 111,144 73.1 5.2% 37.29%
100,001-200,000 106 14,940 126,084 141 5.01% 42.3%
200,001-400,000 40 10,705 136,790 268 3.59% 45.89%
400,001-600,000 13 6,465 143,255 497 2.17% 48.06%
600,001-800,000 10 6,935 150,189 693 2.33% 50.39%
800,001-1,000,000 4 3,375 153,564 844 1.13% 51.52%
1,000,001以上 33 144,517 298,081 4,379 48.48% 100%
差異數調整 0 0 298,081 - 0% 100%
合計 44,999 298,081 6.62 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。