Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化股價低PBR近低資料日期: 01/17
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
19.4 +0.1 +0.52% 19.3 19.35 19.4 19.3
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
515997.3 萬 196 2.6 張/筆 19.36 元 16.03 0.99
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
427824.6 萬 135 3.2 張/筆 19.29 元 0 (0%)

連漲連跌: 首日上漲  ( +0.1元 / +0.52%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 12090.29 (23.36 / +0.19%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2019W13  (03/29 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 24,936 1,679 1,679 0.07 0.56% 0.56%
1,000-5,000 15,194 32,940 34,619 2.17 11.05% 11.61%
5,001-10,000 2,559 20,892 55,512 8.16 7.01% 18.62%
10,001-15,000 711 9,155 64,666 12.9 3.07% 21.69%
15,001-20,000 568 10,729 75,396 18.9 3.6% 25.29%
20,001-30,000 358 9,287 84,682 25.9 3.12% 28.41%
30,001-40,000 169 5,980 90,662 35.4 2.01% 30.42%
40,001-50,000 101 4,742 95,404 47 1.59% 32.01%
50,001-100,000 211 15,452 110,856 73.2 5.18% 37.19%
100,001-200,000 107 15,193 126,049 142 5.1% 42.29%
200,001-400,000 42 11,509 137,559 274 3.86% 46.15%
400,001-600,000 10 5,106 142,665 511 1.71% 47.86%
600,001-800,000 10 6,814 149,478 681 2.29% 50.15%
800,001-1,000,000 3 2,720 152,198 907 0.91% 51.06%
1,000,001以上 35 145,883 298,081 4,168 48.94% 100%
差異數調整 0 0 298,081 - 0% 100%
合計 45,014 298,081 6.62 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。