Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化資料日期: 02/26
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20.3 -0.05 -0.25% 20.35 20.3 20.4 20.2
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
5731,161 萬 323 1.8 張/筆 20.27 元 16.78 1.04
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,7113,509 萬 778 2.2 張/筆 20.51 元 -0.25 (-1.21%)

連漲連跌: 連2跌  ( -0.3元 / -1.46%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11433.62 (-106.61 / -0.92%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2019W12  (03/22 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 24,684 1,681 1,681 0.07 0.56% 0.56%
1,000-5,000 15,020 32,694 34,375 2.18 10.97% 11.53%
5,001-10,000 2,545 20,770 55,145 8.16 6.97% 18.5%
10,001-15,000 711 9,162 64,307 12.9 3.07% 21.57%
15,001-20,000 566 10,695 75,002 18.9 3.59% 25.16%
20,001-30,000 357 9,242 84,244 25.9 3.1% 28.26%
30,001-40,000 170 6,032 90,276 35.5 2.02% 30.29%
40,001-50,000 104 4,890 95,166 47 1.64% 31.93%
50,001-100,000 202 14,716 109,883 72.9 4.94% 36.86%
100,001-200,000 108 15,395 125,277 143 5.16% 42.03%
200,001-400,000 41 11,258 136,536 275 3.78% 45.8%
400,001-600,000 11 5,447 141,983 495 1.83% 47.63%
600,001-800,000 11 7,481 149,463 680 2.51% 50.14%
800,001-1,000,000 3 2,734 152,197 911 0.92% 51.06%
1,000,001以上 35 145,884 298,081 4,168 48.94% 100%
差異數調整 0 0 298,081 - 0% 100%
合計 44,568 298,081 6.69 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。