Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化資料日期: 02/27
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20.05 -0.25 -1.23% 20.3 20.35 20.35 19.95
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,3502,718 萬 618 2.2 張/筆 20.13 元 16.57 1.02
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
5731,161 萬 323 1.8 張/筆 20.27 元 -0.05 (-0.25%)

連漲連跌: 連3跌  ( -0.55元 / -2.67%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11292.17 (-141.45 / -1.24%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2019W09  (02/27 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 24,065 1,682 1,682 0.07 0.56% 0.56%
1,000-5,000 14,738 32,212 33,894 2.19 10.81% 11.37%
5,001-10,000 2,518 20,551 54,444 8.16 6.89% 18.26%
10,001-15,000 705 9,058 63,503 12.8 3.04% 21.3%
15,001-20,000 558 10,506 74,009 18.8 3.52% 24.83%
20,001-30,000 354 9,186 83,195 25.9 3.08% 27.91%
30,001-40,000 168 6,015 89,210 35.8 2.02% 29.93%
40,001-50,000 101 4,741 93,951 46.9 1.59% 31.52%
50,001-100,000 193 14,077 108,028 72.9 4.72% 36.24%
100,001-200,000 109 15,645 123,672 144 5.25% 41.49%
200,001-400,000 43 11,767 135,440 274 3.95% 45.44%
400,001-600,000 8 3,928 139,368 491 1.32% 46.75%
600,001-800,000 11 7,338 146,705 667 2.46% 49.22%
800,001-1,000,000 3 2,703 149,408 901 0.91% 50.12%
1,000,001以上 36 148,673 298,081 4,130 49.88% 100%
差異數調整 0 0 298,081 - 0% 100%
合計 43,610 298,081 6.84 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。