Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化股價低PBR近低資料日期: 01/17
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
19.4 +0.1 +0.52% 19.3 19.35 19.4 19.3
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
515997.3 萬 196 2.6 張/筆 19.36 元 16.03 0.99
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
427824.6 萬 135 3.2 張/筆 19.29 元 0 (0%)

連漲連跌: 首日上漲  ( +0.1元 / +0.52%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 12090.29 (23.36 / +0.19%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2019W07  (02/15 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 23,943 1,684 1,684 0.07 0.56% 0.56%
1,000-5,000 14,805 32,362 34,046 2.19 10.86% 11.42%
5,001-10,000 2,568 20,965 55,011 8.16 7.03% 18.46%
10,001-15,000 700 8,981 63,992 12.8 3.01% 21.47%
15,001-20,000 567 10,684 74,676 18.8 3.58% 25.05%
20,001-30,000 355 9,217 83,893 26 3.09% 28.14%
30,001-40,000 161 5,744 89,637 35.7 1.93% 30.07%
40,001-50,000 107 5,025 94,663 47 1.69% 31.76%
50,001-100,000 195 14,419 109,082 73.9 4.84% 36.59%
100,001-200,000 106 15,179 124,260 143 5.09% 41.69%
200,001-400,000 43 11,591 135,852 270 3.89% 45.58%
400,001-600,000 11 5,406 141,258 491 1.81% 47.39%
600,001-800,000 8 5,442 146,699 680 1.83% 49.21%
800,001-1,000,000 3 2,638 149,337 879 0.88% 50.1%
1,000,001以上 36 148,744 298,081 4,132 49.9% 100%
差異數調整 0 0 298,081 - 0% 100%
合計 43,608 298,081 6.84 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。