Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化股價近高PBR近低資料日期: 02/18
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20 -0.1 -0.5% 20.1 20.1 20.1 19.95
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
5321,065 萬 305 1.8 張/筆 19.99 元 16.53 1.02
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,0572,136 萬 595 1.8 張/筆 20.2 元 +0.15 (+0.75%)

連漲連跌: 首日下跌  ( -0.1元 / -0.5%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11648.98 (-114.53 / -0.97%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2019W05  (02/01 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 23,890 1,681 1,681 0.07 0.56% 0.56%
1,000-5,000 14,896 32,611 34,292 2.19 10.94% 11.5%
5,001-10,000 2,576 21,017 55,309 8.16 7.05% 18.56%
10,001-15,000 694 8,914 64,223 12.8 2.99% 21.55%
15,001-20,000 560 10,540 74,763 18.8 3.54% 25.08%
20,001-30,000 362 9,384 84,146 25.9 3.15% 28.23%
30,001-40,000 163 5,811 89,957 35.6 1.95% 30.18%
40,001-50,000 107 5,024 94,981 47 1.69% 31.86%
50,001-100,000 195 14,351 109,332 73.6 4.81% 36.68%
100,001-200,000 107 15,297 124,629 143 5.13% 41.81%
200,001-400,000 45 12,311 136,940 274 4.13% 45.94%
400,001-600,000 8 4,003 140,943 500 1.34% 47.28%
600,001-800,000 9 6,074 147,017 675 2.04% 49.32%
800,001-1,000,000 2 1,786 148,803 893 0.6% 49.92%
1,000,001以上 36 149,278 298,081 4,147 50.08% 100%
差異數調整 0 0 298,081 - 0% 100%
合計 43,650 298,081 6.83 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。