Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化資料日期: 02/27
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20.05 -0.25 -1.23% 20.3 20.35 20.35 19.95
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,3472,712 萬 584 2.3 張/筆 20.13 元 16.78 1.02
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
5731,161 萬 323 1.8 張/筆 20.27 元 -0.05 (-0.25%)

連漲連跌: 連3跌  ( -0.55元 / -2.67%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11292.17 (-141.45 / -1.24%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2018W52  (12/28 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 23,810 1,684 1,684 0.07 0.56% 0.56%
1,000-5,000 14,601 31,909 33,593 2.19 10.7% 11.27%
5,001-10,000 2,489 20,258 53,851 8.14 6.8% 18.07%
10,001-15,000 688 8,838 62,689 12.8 2.97% 21.03%
15,001-20,000 532 10,018 72,708 18.8 3.36% 24.39%
20,001-30,000 352 9,119 81,826 25.9 3.06% 27.45%
30,001-40,000 164 5,869 87,695 35.8 1.97% 29.42%
40,001-50,000 107 4,986 92,681 46.6 1.67% 31.09%
50,001-100,000 192 13,990 106,671 72.9 4.69% 35.79%
100,001-200,000 100 14,385 121,056 144 4.83% 40.61%
200,001-400,000 43 11,904 132,960 277 3.99% 44.61%
400,001-600,000 11 5,457 138,417 496 1.83% 46.44%
600,001-800,000 8 5,386 143,803 673 1.81% 48.24%
800,001-1,000,000 3 2,611 146,414 870 0.88% 49.12%
1,000,001以上 37 151,668 298,081 4,099 50.88% 100%
差異數調整 0 0 298,081 - 0% 100%
合計 43,137 298,081 6.91 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。