Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化資料日期: 02/27
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20.05 -0.25 -1.23% 20.3 20.35 20.35 19.95
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,3502,718 萬 618 2.2 張/筆 20.13 元 16.57 1.02
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
5731,161 萬 323 1.8 張/筆 20.27 元 -0.05 (-0.25%)

連漲連跌: 連3跌  ( -0.55元 / -2.67%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11292.17 (-141.45 / -1.24%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2018W51  (12/22 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 23,789 1,685 1,685 0.07 0.57% 0.57%
1,000-5,000 14,527 31,687 33,372 2.18 10.63% 11.2%
5,001-10,000 2,471 20,089 53,461 8.13 6.74% 17.94%
10,001-15,000 678 8,711 62,172 12.8 2.92% 20.86%
15,001-20,000 531 9,999 72,172 18.8 3.35% 24.21%
20,001-30,000 347 8,978 81,149 25.9 3.01% 27.22%
30,001-40,000 168 6,024 87,173 35.9 2.02% 29.24%
40,001-50,000 103 4,796 91,969 46.6 1.61% 30.85%
50,001-100,000 191 14,026 105,995 73.4 4.71% 35.56%
100,001-200,000 99 14,188 120,183 143 4.76% 40.32%
200,001-400,000 44 11,957 132,140 272 4.01% 44.33%
400,001-600,000 12 5,867 138,007 489 1.97% 46.3%
600,001-800,000 7 4,730 142,737 676 1.59% 47.89%
800,001-1,000,000 4 3,502 146,239 875 1.17% 49.06%
1,000,001以上 37 151,843 298,081 4,104 50.94% 100%
差異數調整 0 0 298,081 - 0% 100%
合計 43,008 298,081 6.93 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。