Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化股價近高PBR近低資料日期: 02/19
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20 0 0% 20 20.05 20.05 19.95
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
5771,154 萬 288 2 張/筆 20 元 16.53 1.02
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
5321,065 萬 305 1.8 張/筆 19.99 元 -0.1 (-0.5%)

連漲連跌: 首日平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11758.84 (109.86 / +0.94%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2018W50  (12/14 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 23,753 1,686 1,686 0.07 0.57% 0.57%
1,000-5,000 14,475 31,549 33,235 2.18 10.58% 11.15%
5,001-10,000 2,463 20,025 53,260 8.13 6.72% 17.87%
10,001-15,000 669 8,591 61,852 12.8 2.88% 20.75%
15,001-20,000 525 9,889 71,741 18.8 3.32% 24.07%
20,001-30,000 352 9,137 80,879 26 3.07% 27.13%
30,001-40,000 165 5,911 86,789 35.8 1.98% 29.12%
40,001-50,000 101 4,699 91,488 46.5 1.58% 30.69%
50,001-100,000 187 13,725 105,213 73.4 4.6% 35.3%
100,001-200,000 107 15,341 120,554 143 5.15% 40.44%
200,001-400,000 42 11,781 132,336 281 3.95% 44.4%
400,001-600,000 11 5,346 137,681 486 1.79% 46.19%
600,001-800,000 7 4,730 142,411 676 1.59% 47.78%
800,001-1,000,000 4 3,546 145,957 886 1.19% 48.97%
1,000,001以上 37 152,124 298,081 4,111 51.03% 100%
差異數調整 0 0 298,081 - 0% 100%
合計 42,898 298,081 6.95 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。