Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化股價低PBR近低資料日期: 01/17
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
19.4 +0.1 +0.52% 19.3 19.35 19.4 19.3
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
515997.3 萬 196 2.6 張/筆 19.36 元 16.03 0.99
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
427824.6 萬 135 3.2 張/筆 19.29 元 0 (0%)

連漲連跌: 首日上漲  ( +0.1元 / +0.52%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 12090.29 (23.36 / +0.19%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2018W45  (11/09 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 23,695 1,690 1,690 0.07 0.57% 0.57%
1,000-5,000 14,264 31,103 32,793 2.18 10.43% 11%
5,001-10,000 2,432 19,759 52,552 8.12 6.63% 17.63%
10,001-15,000 656 8,405 60,957 12.8 2.82% 20.45%
15,001-20,000 527 9,930 70,888 18.8 3.33% 23.78%
20,001-30,000 321 8,261 79,148 25.7 2.77% 26.55%
30,001-40,000 155 5,528 84,676 35.7 1.85% 28.41%
40,001-50,000 99 4,612 89,288 46.6 1.55% 29.95%
50,001-100,000 181 13,243 102,531 73.2 4.44% 34.4%
100,001-200,000 108 15,518 118,049 144 5.21% 39.6%
200,001-400,000 42 11,795 129,844 281 3.96% 43.56%
400,001-600,000 11 5,644 135,488 513 1.89% 45.45%
600,001-800,000 6 4,108 139,596 685 1.38% 46.83%
800,001-1,000,000 4 3,553 143,148 888 1.19% 48.02%
1,000,001以上 36 154,933 298,081 4,304 51.98% 100%
差異數調整 0 0 298,081 - 0% 100%
合計 42,537 298,081 7.01 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。