Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化股價近高PBR近低資料日期: 02/19
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20 0 0% 20 20.05 20.05 19.95
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
5771,154 萬 288 2 張/筆 20 元 16.53 1.02
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
5321,065 萬 305 1.8 張/筆 19.99 元 -0.1 (-0.5%)

連漲連跌: 首日平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11758.84 (109.86 / +0.94%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2018W36  (09/07 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 21,584 1,705 1,705 0.08 0.57% 0.57%
1,000-5,000 13,682 30,134 31,838 2.2 10.11% 10.68%
5,001-10,000 2,331 19,002 50,841 8.15 6.37% 17.06%
10,001-15,000 650 8,316 59,157 12.8 2.79% 19.85%
15,001-20,000 519 9,741 68,898 18.8 3.27% 23.11%
20,001-30,000 312 8,102 77,000 26 2.72% 25.83%
30,001-40,000 148 5,251 82,251 35.5 1.76% 27.59%
40,001-50,000 94 4,383 86,634 46.6 1.47% 29.06%
50,001-100,000 171 12,704 99,338 74.3 4.26% 33.33%
100,001-200,000 100 14,143 113,481 141 4.74% 38.07%
200,001-400,000 37 10,369 123,851 280 3.48% 41.55%
400,001-600,000 12 5,992 129,843 499 2.01% 43.56%
600,001-800,000 8 5,384 135,226 673 1.81% 45.37%
800,001-1,000,000 6 5,037 140,263 840 1.69% 47.06%
1,000,001以上 34 157,818 298,081 4,642 52.94% 100%
差異數調整 0 0 298,081 - 0% 100%
合計 39,688 298,081 7.51 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。