Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化資料日期: 02/27
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20.05 -0.25 -1.23% 20.3 20.35 20.35 19.95
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,3502,718 萬 618 2.2 張/筆 20.13 元 16.57 1.02
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
5731,161 萬 323 1.8 張/筆 20.27 元 -0.05 (-0.25%)

連漲連跌: 連3跌  ( -0.55元 / -2.67%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11292.17 (-141.45 / -1.24%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2018W35  (08/31 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 21,570 1,703 1,703 0.08 0.57% 0.57%
1,000-5,000 13,789 30,334 32,037 2.2 10.18% 10.75%
5,001-10,000 2,349 19,144 51,181 8.15 6.42% 17.17%
10,001-15,000 661 8,465 59,646 12.8 2.84% 20.01%
15,001-20,000 534 10,018 69,664 18.8 3.36% 23.37%
20,001-30,000 310 8,031 77,695 25.9 2.69% 26.07%
30,001-40,000 150 5,333 83,028 35.6 1.79% 27.85%
40,001-50,000 90 4,191 87,219 46.6 1.41% 29.26%
50,001-100,000 177 13,058 100,277 73.8 4.38% 33.64%
100,001-200,000 102 14,381 114,659 141 4.82% 38.47%
200,001-400,000 36 10,097 124,756 280 3.39% 41.85%
400,001-600,000 12 6,122 130,878 510 2.05% 43.91%
600,001-800,000 8 5,395 136,273 674 1.81% 45.72%
800,001-1,000,000 7 5,984 142,257 855 2.01% 47.72%
1,000,001以上 33 155,824 298,081 4,722 52.28% 100%
差異數調整 0 0 298,081 - 0% 100%
合計 39,828 298,081 7.48 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。