Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化資料日期: 02/27
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20.05 -0.25 -1.23% 20.3 20.35 20.35 19.95
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,3472,712 萬 584 2.3 張/筆 20.13 元 16.78 1.02
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
5731,161 萬 323 1.8 張/筆 20.27 元 -0.05 (-0.25%)

連漲連跌: 連3跌  ( -0.55元 / -2.67%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11292.17 (-141.45 / -1.24%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2018W28  (07/13 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 21,606 1,719 1,719 0.08 0.58% 0.58%
1,000-5,000 13,955 30,856 32,575 2.21 10.35% 10.93%
5,001-10,000 2,419 19,762 52,337 8.17 6.63% 17.56%
10,001-15,000 672 8,581 60,918 12.8 2.88% 20.44%
15,001-20,000 533 10,018 70,936 18.8 3.36% 23.8%
20,001-30,000 319 8,246 79,182 25.8 2.77% 26.56%
30,001-40,000 158 5,661 84,843 35.8 1.9% 28.46%
40,001-50,000 98 4,557 89,400 46.5 1.53% 29.99%
50,001-100,000 181 13,611 103,011 75.2 4.57% 34.56%
100,001-200,000 108 15,361 118,372 142 5.15% 39.71%
200,001-400,000 33 9,333 127,705 283 3.13% 42.84%
400,001-600,000 16 8,183 135,888 511 2.75% 45.59%
600,001-800,000 8 5,289 141,177 661 1.77% 47.36%
800,001-1,000,000 6 5,005 146,182 834 1.68% 49.04%
1,000,001以上 33 151,899 298,081 4,603 50.96% 100%
差異數調整 0 0 298,081 - 0% 100%
合計 40,145 298,081 7.43 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。