Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化股價近高PBR近低資料日期: 02/18
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20 -0.1 -0.5% 20.1 20.1 20.1 19.95
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
5321,065 萬 305 1.8 張/筆 19.99 元 16.53 1.02
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,0572,136 萬 595 1.8 張/筆 20.2 元 +0.15 (+0.75%)

連漲連跌: 首日下跌  ( -0.1元 / -0.5%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11648.98 (-114.53 / -0.97%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2018W21  (05/25 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 21,616 1,734 1,734 0.08 0.58% 0.58%
1,000-5,000 14,254 31,606 33,340 2.22 10.6% 11.18%
5,001-10,000 2,491 20,358 53,698 8.17 6.83% 18.01%
10,001-15,000 678 8,660 62,358 12.8 2.91% 20.92%
15,001-20,000 548 10,288 72,647 18.8 3.45% 24.37%
20,001-30,000 331 8,605 81,252 26 2.89% 27.26%
30,001-40,000 159 5,693 86,945 35.8 1.91% 29.17%
40,001-50,000 105 4,885 91,830 46.5 1.64% 30.81%
50,001-100,000 186 13,707 105,536 73.7 4.6% 35.41%
100,001-200,000 110 15,580 121,116 142 5.23% 40.63%
200,001-400,000 35 10,013 131,129 286 3.36% 43.99%
400,001-600,000 16 8,017 139,146 501 2.69% 46.68%
600,001-800,000 5 3,101 142,247 620 1.04% 47.72%
800,001-1,000,000 7 5,788 148,035 827 1.94% 49.66%
1,000,001以上 33 150,046 298,081 4,547 50.34% 100%
差異數調整 0 0 298,081 - 0% 100%
合計 40,574 298,081 7.35 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。