Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化股價近高PBR近低資料日期: 02/19
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20 0 0% 20 20.05 20.05 19.95
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
5771,154 萬 288 2 張/筆 20 元 16.53 1.02
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
5321,065 萬 305 1.8 張/筆 19.99 元 -0.1 (-0.5%)

連漲連跌: 首日平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11758.84 (109.86 / +0.94%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2018W20  (05/18 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 21,628 1,740 1,740 0.08 0.58% 0.58%
1,000-5,000 14,284 31,677 33,416 2.22 10.63% 11.21%
5,001-10,000 2,508 20,499 53,915 8.17 6.88% 18.09%
10,001-15,000 684 8,737 62,652 12.8 2.93% 21.02%
15,001-20,000 548 10,295 72,948 18.8 3.45% 24.47%
20,001-30,000 324 8,404 81,352 25.9 2.82% 27.29%
30,001-40,000 159 5,695 87,047 35.8 1.91% 29.2%
40,001-50,000 110 5,130 92,176 46.6 1.72% 30.92%
50,001-100,000 187 13,705 105,882 73.3 4.6% 35.52%
100,001-200,000 112 15,886 121,768 142 5.33% 40.85%
200,001-400,000 34 9,600 131,368 282 3.22% 44.07%
400,001-600,000 17 8,412 139,780 495 2.82% 46.89%
600,001-800,000 5 3,117 142,897 623 1.05% 47.94%
800,001-1,000,000 7 5,871 148,768 839 1.97% 49.91%
1,000,001以上 33 149,313 298,081 4,525 50.09% 100%
差異數調整 0 0 298,081 - 0% 100%
合計 40,640 298,081 7.33 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。