Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化資料日期: 02/26
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20.3 -0.05 -0.25% 20.35 20.3 20.4 20.2
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
5731,161 萬 323 1.8 張/筆 20.27 元 16.78 1.04
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,7113,509 萬 778 2.2 張/筆 20.51 元 -0.25 (-1.21%)

連漲連跌: 連2跌  ( -0.3元 / -1.46%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11433.62 (-106.61 / -0.92%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2018W19  (05/11 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 21,641 1,745 1,745 0.08 0.59% 0.59%
1,000-5,000 14,401 31,953 33,698 2.22 10.72% 11.3%
5,001-10,000 2,516 20,565 54,263 8.17 6.9% 18.2%
10,001-15,000 686 8,776 63,039 12.8 2.94% 21.15%
15,001-20,000 545 10,229 73,268 18.8 3.43% 24.58%
20,001-30,000 337 8,751 82,020 26 2.94% 27.52%
30,001-40,000 158 5,673 87,693 35.9 1.9% 29.42%
40,001-50,000 108 5,035 92,727 46.6 1.69% 31.11%
50,001-100,000 191 14,138 106,866 74 4.74% 35.85%
100,001-200,000 115 16,362 123,228 142 5.49% 41.34%
200,001-400,000 33 9,389 132,617 285 3.15% 44.49%
400,001-600,000 16 8,112 140,729 507 2.72% 47.21%
600,001-800,000 7 4,494 145,223 642 1.51% 48.72%
800,001-1,000,000 5 4,239 149,462 848 1.42% 50.14%
1,000,001以上 33 148,619 298,081 4,504 49.86% 100%
差異數調整 0 0 298,081 - 0% 100%
合計 40,792 298,081 7.31 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。