Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化股價近高PBR近低資料日期: 02/19
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20 0 0% 20 20.05 20.05 19.95
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
5771,154 萬 288 2 張/筆 20 元 16.53 1.02
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
5321,065 萬 305 1.8 張/筆 19.99 元 -0.1 (-0.5%)

連漲連跌: 首日平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11758.84 (109.86 / +0.94%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2018W16  (04/20 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 21,647 1,745 1,745 0.08 0.59% 0.59%
1,000-5,000 14,711 32,628 34,373 2.22 10.95% 11.53%
5,001-10,000 2,596 21,293 55,666 8.2 7.14% 18.67%
10,001-15,000 698 8,932 64,598 12.8 3% 21.67%
15,001-20,000 565 10,634 75,232 18.8 3.57% 25.24%
20,001-30,000 351 9,066 84,298 25.8 3.04% 28.28%
30,001-40,000 165 5,898 90,196 35.7 1.98% 30.26%
40,001-50,000 105 4,893 95,088 46.6 1.64% 31.9%
50,001-100,000 196 14,493 109,582 73.9 4.86% 36.76%
100,001-200,000 114 16,053 125,635 141 5.39% 42.15%
200,001-400,000 34 9,654 135,289 284 3.24% 45.39%
400,001-600,000 15 7,466 142,755 498 2.5% 47.89%
600,001-800,000 10 6,754 149,509 675 2.27% 50.16%
800,001-1,000,000 4 3,419 152,928 855 1.15% 51.3%
1,000,001以上 31 145,153 298,081 4,682 48.7% 100%
差異數調整 0 0 298,081 - 0% 100%
合計 41,242 298,081 7.23 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。