Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化資料日期: 02/26
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20.3 -0.05 -0.25% 20.35 20.3 20.4 20.2
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
5731,161 萬 323 1.8 張/筆 20.27 元 16.78 1.04
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,7113,509 萬 778 2.2 張/筆 20.51 元 -0.25 (-1.21%)

連漲連跌: 連2跌  ( -0.3元 / -1.46%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11433.62 (-106.61 / -0.92%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2018W11  (03/16 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 20,589 1,752 1,752 0.09 0.59% 0.59%
1,000-5,000 15,134 33,601 35,353 2.22 11.27% 11.86%
5,001-10,000 2,683 22,065 57,419 8.22 7.4% 19.26%
10,001-15,000 749 9,605 67,024 12.8 3.22% 22.48%
15,001-20,000 575 10,828 77,852 18.8 3.63% 26.12%
20,001-30,000 370 9,581 87,432 25.9 3.21% 29.33%
30,001-40,000 173 6,189 93,621 35.8 2.08% 31.41%
40,001-50,000 117 5,461 99,082 46.7 1.83% 33.24%
50,001-100,000 202 15,008 114,090 74.3 5.03% 38.27%
100,001-200,000 113 15,925 130,016 141 5.34% 43.62%
200,001-400,000 33 9,150 139,166 277 3.07% 46.69%
400,001-600,000 19 9,438 148,604 497 3.17% 49.85%
600,001-800,000 9 6,153 154,757 684 2.06% 51.92%
800,001-1,000,000 4 3,610 158,367 903 1.21% 53.13%
1,000,001以上 27 139,714 298,081 5,175 46.87% 100%
合計 40,797 298,081 7.31 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。