Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化資料日期: 02/25
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20.35 -0.25 -1.21% 20.6 20.6 20.9 20.3
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,7113,509 萬 778 2.2 張/筆 20.51 元 16.82 1.04
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
2,7505,704 萬 1,205 2.3 張/筆 20.74 元 +0.05 (+0.24%)

連漲連跌: 連3漲→跌  ( -0.25元 / -1.21%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11540.23 (5.36 / +0.05%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2018W10  (03/09 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 20,399 1,754 1,754 0.09 0.59% 0.59%
1,000-5,000 15,211 33,824 35,578 2.22 11.35% 11.94%
5,001-10,000 2,710 22,290 57,868 8.23 7.48% 19.41%
10,001-15,000 747 9,585 67,452 12.8 3.22% 22.63%
15,001-20,000 588 11,065 78,518 18.8 3.71% 26.34%
20,001-30,000 379 9,785 88,303 25.8 3.28% 29.62%
30,001-40,000 176 6,281 94,584 35.7 2.11% 31.73%
40,001-50,000 114 5,320 99,903 46.7 1.78% 33.52%
50,001-100,000 208 15,368 115,272 73.9 5.16% 38.67%
100,001-200,000 112 15,758 131,030 141 5.29% 43.96%
200,001-400,000 35 10,135 141,165 290 3.4% 47.36%
400,001-600,000 18 8,958 150,123 498 3.01% 50.36%
600,001-800,000 8 5,486 155,609 686 1.84% 52.2%
800,001-1,000,000 4 3,476 159,085 869 1.17% 53.37%
1,000,001以上 28 138,996 298,081 4,964 46.63% 100%
合計 40,737 298,081 7.32 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。