Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化資料日期: 02/26
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20.3 -0.05 -0.25% 20.35 20.3 20.4 20.2
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
5731,161 萬 323 1.8 張/筆 20.27 元 16.78 1.04
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,7113,509 萬 778 2.2 張/筆 20.51 元 -0.25 (-1.21%)

連漲連跌: 連2跌  ( -0.3元 / -1.46%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11433.62 (-106.61 / -0.92%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2018W07  (02/14 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 20,200 1,753 1,753 0.09 0.59% 0.59%
1,000-5,000 15,307 34,081 35,834 2.23 11.43% 12.02%
5,001-10,000 2,799 23,032 58,866 8.23 7.73% 19.75%
10,001-15,000 758 9,745 68,611 12.9 3.27% 23.02%
15,001-20,000 579 10,907 79,519 18.8 3.66% 26.68%
20,001-30,000 389 10,027 89,546 25.8 3.36% 30.04%
30,001-40,000 178 6,369 95,914 35.8 2.14% 32.18%
40,001-50,000 118 5,492 101,406 46.5 1.84% 34.02%
50,001-100,000 210 15,486 116,892 73.7 5.2% 39.21%
100,001-200,000 113 15,915 132,808 141 5.34% 44.55%
200,001-400,000 37 10,421 143,229 282 3.5% 48.05%
400,001-600,000 19 9,289 152,518 489 3.12% 51.17%
600,001-800,000 8 5,384 157,902 673 1.81% 52.97%
800,001-1,000,000 5 4,244 162,146 849 1.42% 54.4%
1,000,001以上 28 135,935 298,081 4,855 45.6% 100%
合計 40,748 298,081 7.32 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。