Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化資料日期: 02/25
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20.35 -0.25 -1.21% 20.6 20.6 20.9 20.3
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,7113,509 萬 778 2.2 張/筆 20.51 元 16.82 1.04
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
2,7505,704 萬 1,205 2.3 張/筆 20.74 元 +0.05 (+0.24%)

連漲連跌: 連3漲→跌  ( -0.25元 / -1.21%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11540.23 (5.36 / +0.05%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2017W49  (12/08 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 20,011 1,764 1,764 0.09 0.59% 0.59%
1,000-5,000 15,586 34,830 36,594 2.23 11.68% 12.28%
5,001-10,000 2,849 23,411 60,005 8.22 7.85% 20.13%
10,001-15,000 778 9,993 69,997 12.8 3.35% 23.48%
15,001-20,000 601 11,328 81,325 18.8 3.8% 27.28%
20,001-30,000 395 10,173 91,498 25.8 3.41% 30.7%
30,001-40,000 183 6,547 98,045 35.8 2.2% 32.89%
40,001-50,000 131 6,098 104,143 46.5 2.05% 34.94%
50,001-100,000 212 15,604 119,747 73.6 5.23% 40.17%
100,001-200,000 111 15,700 135,447 141 5.27% 45.44%
200,001-400,000 42 11,870 147,317 283 3.98% 49.42%
400,001-600,000 18 8,778 156,095 488 2.94% 52.37%
600,001-800,000 8 5,354 161,448 669 1.8% 54.16%
800,001-1,000,000 3 2,573 164,021 858 0.86% 55.03%
1,000,001以上 28 134,060 298,081 4,788 44.97% 100%
合計 40,956 298,081 7.28 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。