Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化股價近高PBR近低資料日期: 02/19
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20 0 0% 20 20.05 20.05 19.95
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
5771,154 萬 288 2 張/筆 20 元 16.53 1.02
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
5321,065 萬 305 1.8 張/筆 19.99 元 -0.1 (-0.5%)

連漲連跌: 首日平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11758.84 (109.86 / +0.94%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2017W45  (11/10 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 19,994 1,770 1,770 0.09 0.59% 0.59%
1,000-5,000 15,634 34,918 36,688 2.23 11.71% 12.31%
5,001-10,000 2,881 23,646 60,335 8.21 7.93% 20.24%
10,001-15,000 783 10,026 70,361 12.8 3.36% 23.6%
15,001-20,000 614 11,580 81,941 18.9 3.88% 27.49%
20,001-30,000 405 10,495 92,436 25.9 3.52% 31.01%
30,001-40,000 180 6,422 98,858 35.7 2.15% 33.16%
40,001-50,000 127 5,914 104,772 46.6 1.98% 35.15%
50,001-100,000 215 15,970 120,741 74.3 5.36% 40.51%
100,001-200,000 106 15,130 135,871 143 5.08% 45.58%
200,001-400,000 45 12,754 148,625 283 4.28% 49.86%
400,001-600,000 16 7,811 156,436 488 2.62% 52.48%
600,001-800,000 9 6,182 162,619 687 2.07% 54.56%
800,001-1,000,000 4 3,543 166,162 886 1.19% 55.74%
1,000,001以上 26 131,919 298,081 5,074 44.26% 100%
合計 41,039 298,081 7.26 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。