Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化資料日期: 02/25
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20.35 -0.25 -1.21% 20.6 20.6 20.9 20.3
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,7113,509 萬 778 2.2 張/筆 20.51 元 16.82 1.04
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
2,7505,704 萬 1,205 2.3 張/筆 20.74 元 +0.05 (+0.24%)

連漲連跌: 連3漲→跌  ( -0.25元 / -1.21%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11540.23 (5.36 / +0.05%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2017W37  (09/15 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 20,001 1,791 1,791 0.09 0.6% 0.6%
1,000-5,000 15,737 35,246 37,037 2.24 11.82% 12.43%
5,001-10,000 2,902 23,858 60,896 8.22 8% 20.43%
10,001-15,000 788 10,082 70,978 12.8 3.38% 23.81%
15,001-20,000 629 11,845 82,823 18.8 3.97% 27.79%
20,001-30,000 404 10,474 93,297 25.9 3.51% 31.3%
30,001-40,000 179 6,383 99,680 35.7 2.14% 33.44%
40,001-50,000 124 5,777 105,457 46.6 1.94% 35.38%
50,001-100,000 213 15,539 120,995 73 5.21% 40.59%
100,001-200,000 110 15,612 136,607 142 5.24% 45.83%
200,001-400,000 46 13,085 149,692 284 4.39% 50.22%
400,001-600,000 15 7,326 157,018 488 2.46% 52.68%
600,001-800,000 8 5,443 162,461 680 1.83% 54.5%
800,001-1,000,000 5 4,396 166,857 879 1.47% 55.98%
1,000,001以上 25 131,224 298,081 5,249 44.02% 100%
合計 41,186 298,081 7.24 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。